Miljö, kvalitet och trafiksäkerhet

Vi är miljöcertifierad enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 som syftar till att skapa ett arbetssätt för att ständigt minska vår miljöpåverkan och öka kundtillfredsställelsen.

Vår Miljö- & kvalitetspolicy

Genom att tillfredsställa våra kunders krav på leveranssäkerhet, konkurrenskraftigt pris och hög servicegrad och genom motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst ska vi få nöjda kunder som upplever oss som nära, kompetenta och effektiva. Detta innebär att vi:

 • ska leva upp till omvärldens krav på miljöriktig verksamhet genom att arbeta med miljöförbättrande åtgärder för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
 • fokusera på kundernas krav och önskemål, alltid sträva efter att kundens helhetsupplevelse ska motsvara dess förväntningar, krav och behov i så hög grad som möjligt.
 • arbeta med ständiga förbättringar.
 • utveckla effektiva logistiklösningar.
 • fastställa och följa upp miljö- och kvalitetsmål.
 • kontinuerligt höja kompetensen och miljömedvetenheten hos våra medarbetare.
 • alltid följa, för verksamheten, gällande lagar och regler.

Vår Trafiksäkerhetspolicy

Vi ska, tillsammans med våra anslutna åkare, ständigt sträva efter en hög säkerhet i trafiken. Både chaufförer, medtrafikanter och kunder ska känna en trygghet i vårt arbete. LBC Frakt ska hålla sig uppdaterat på nya lagar och förordningar inom trafiksäkerhet.

Varje medarbetare på LBC Frakt ska känna till och följa den uppsatta policyn.

Policyn innebär att vi i trafiken 

 • Följer lagar och regler om bland annat hastighetesbestämmelser, kör- och vilotider, lastsäkring med mera. 
 • Har den berhörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
 • Uppträder som ett föredöme.
 • Alltid kör efter modellen "Sparsam körning".
 • Alltid använder bilbälte.
 • Säkerställer att installerat alkolås är kalibrerat och fungerar.
 • Inte är påverkad av vare sig alkohol eller droger, där starka meciciner inkluderas.
 • Säkerställer att fordonen är i trafikdugligt skick efter genomförd fordonskontroll, bland annat kontroll av däck, vätskor, belysning.
 • Alltid ser till att lasten är rätt säkrad och att viktbestämmelserna följs.
 • Alltid väljer handfreeutrustning vid mobiltelefonerande. 


Vår Alkohol- och drogpolicy

LBC Frakts personal, åkare och förare ska:

 • Vara alkohol- och drogfria i arbetet. Vid konsumtion på fritiden får det inte påverka arbetsförmågan följande dag.
 • Vara återhållsam med alkohol i samband med intern och extern representation, där alkoholfritt alternativ alltid ska finnas.
 • Reagera på misstanke om missbruk. Den som missbrukar ska ges hjälp och är skyldig att medverka till rehabilitering.

Ansvarig chef ska se till att påverkad medarbetare skiljs från arbetet och kopplar in lämplig hjälp t.ex. företagshälsovård.