Bränsleskolan

För att LBC Frakt ska kunna bli klimatneutralt redan år 2035 behöver vi ställa om på flera plan, både när det gäller teknik och drivmedel. Fossila bränslen håller på att reduceras för att på sikt kunna ersättas helt med drivmedel från förnyelsebara och hållbara råvaror. Här får du veta lite mer om de bränslen som används.

BIOGAS

Biogas är ett av få bränslen som är helt förnybart och dessutom nästan helt klimatneutralt. I jämförelse med diesel minskar biogas koldioxidutsläppen med ca 95%. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och avgaspartiklar.

Biogas framställs genom rötning av organiskt material, som matavfall och gödsel eller annan biomassa. Under rötningen bildas rågas och efter att den renats blir produkten biogas som till största delen består av energität metan (även kallad biometan).

Resterna av rötningen innehåller mycket näringsämnen och kan därför användas som biogödsel på åkermarker. Eftersom biogas är ett sätt att ta vara på rester och återvinna näring ger det samhällsnytta på flera plan.

För att tanka biogas kopplas ett munstycke till tanken och en spak vrids om. Tanksystemet är helt slutet och den giftfria gasen har högre antändningstemperatur än diesel och bensin. Det är alltså mindre risk för brand eller explosioner i gasfordon än i bensin- och dieselbilar.

Lite kuriosa är att LBC Frakt har ett schaktfordon som körs på biogas, vilket är ganska ovanligt. Den investeringen har stöttats av Drive LBG som är ett nationellt innovationskluster för flytande biogas. I framtiden kommer fordonsflottan att utökas med fler gasfordon.

ED95

Flera bilar i LBC:s fordonspark körs på ED95. Det är ett biodrivmedel som till 95% består av etanol och till 5% av funktionsförbättrande tillsatser som tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd.

ED95 används som ersättning för diesel i tunga fordon, främst lastbilar och bussar. Till skillnad från diesel är ED95 fossilfritt och kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90%. För att kunna köra på ED95 måste motorerna vara anpassade för det.

Exakt hur mycket klimatavtrycket minskar med ED95 beror på hur själva etanolen tillverkas och av vilken råvara. För att få en så klimateffektiv lösning som möjligt köper LBC Frakt köper in ED95 som produceras av spillrester från svenskt skogsbruk.

Eftersom etanol är en alkohol är den mycket tålig mot kyla. Det är inga som helst problem att köra på ED95 under stränga nordiska vintrar.

I framtiden planerar LBC Frakt att köpa in fler ED95-fordon, bland annat till schaktningsverksamheten.

EL

LBC Frakt har nu en lastbil som går helt på el (till skillnad från hybrider som går både på el och bränsle som HVO100). Sen tidigare använder våra tjänsteanställda elpersonbilar som laddas med hjälp av solcellerna på Örsholms-terminalens tak.

Rena elfordon saknar avgasrör och släpper inte ut någon koldioxid eller andra växthusgaser. De är tysta och perfekta att använda i stadsmiljöer där många människor bor och rör sig.

Den miljöpåverkan som elfordon ändå har hör ihop med hur batterierna tillverkas och hur elen de laddas med produceras. El i Sverige kommer till stor del från vatten- och vindkraft och därför är det extra fördelaktigt att köra elfordon här.

Bäst prestanda har elfordon vid varm väderlek och när batteriet är uppvärmt. Då tar det mindre energi att starta motorn

LBC Frakts ellastbil laddas vid den nya snabbladdningsstationen på Örsholmen. I takt med att infrastrukturen runtom i landet byggs ut kommer fler elfordon att köpas in.

HVO100

På LBC Frakt körs flera fordon på HVO100. Förkortningen HVO står för ”Hydrogenated Vegetable Oil” (vätebehandlad vegetabilisk olja) och 100 betyder att bränslet till 100% består av just HVO.

HVO100 är en kemisk kopia av vanlig diesel men har lägre densitet och är helt förnybart och fossilfritt. Genom att köra på HVO100 istället för fossil diesel kan koldioxidutsläppen minska med upp till 88%

Exakt hur mycket HVO100 minskar klimatavtrycket beror på råvarans ursprung. Till exempel har HVO100 som görs av rapsolja och tallolja från Sverige mindre klimatavtryck än HVO100 som tillverkas av palmolja från sydostasien.

Trots att v:et i HVO står för ”vegetable” kan oljan också utvinnas ur slaktrester. Eftersom slaktrester räknas som restprodukter sträcker sig spårbarheten tillbaka till ledet där avfallet uppstod, det vill säga slakteriet. Hur djuret påverkade klimatet innan dess tas alltså inte med i beräkningen.

Det går att ersätta fossil diesel med HVO100 rakt av om fordonstillverkaren har gett sitt godkännande. Och eftersom varken fordon eller tankanläggningar behöver specialbyggas för drivmedlet minskar det kostnaderna rejält för åkerier som vill ställa om till HVO.

RME100

På LBC Frakt körs flera fordon på RME100. Förkortningen RME står för ”rapsmetylester” och 100 betyder att bränslet till 100% består av just RME.

RME är en sorts biodiesel som tillverkas av rapsolja och metanol. Den påverkar inte klimatet som fossil diesel eftersom rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen.

Till skillnad från fossila drivmedel är RME100 inte miljö- eller hälsofarligt. Det avger inga farliga ångor vid tankning och är biologiskt nedbrytbart. Om det spills på marken så påverkas inte naturen runt om. Däremot löser det upp smuts mycket effektivt så det gäller att passa lacken på bilen och byta bränslefilter med jämna mellanrum.

Restprodukterna från tillverkningen av RME kan användas för en rad olika saker som djurfoder, gödning, sminkprodukter och glycerol för biogas.

För att kunna köra på RME100 måste fordonet vara certifierat för RME-drift enligt föreskrift från EU Kommissionen.

Om det blir kallare än –15 °C kan RME bli trögflytande. Just på grund av köldkänsligheten bör inte RME100 användas till fordon som står stilla under längre perioder.