Behandling av personuppgifter

Introduktion

LBC Frakt i Värmland AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av LBC Frakt i Värmland AB sker i enlighet med Dataskyddsförordningens krav (Eng. General Data Protection Regulation ”GDPR”) (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679)

LBC Frakt i Värmland AB ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta LBC Frakt via kontaktuppgifterna under Kontakta oss.

Insamling och behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på LBC Frakt behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal från dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal.

Dina personuppgifter kan komma att användas för marknadsföring samt för vår sälj-och tjänsteutveckling i syfte att förbättra våra tjänster.

Laglig grund för behandling och lagringsperiod

LBC Frakt behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifter som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Där det finns laglig grund för tidsbestämda lagringsperioder gäller dessa lagringstider.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

LBC Frakt värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån behörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Cookies

På lbcfrakt.com använder vi cookies. Dels för webbstatistik och dels av extern annonsleverantör. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator så kan du stänga av det i din webbläsare.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

LBC Frakt kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

LBC Frakt kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag och myndighetsbeslut.

LBC Frakt kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Rättigheter för den som är registrerad

Du har rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Sådana rättigheter innebär i allmänhet att:

Du kan kräva att personuppgifterna rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.

Du kan invända mot viss behandling av personuppgifterna.

Du kan kräva radering av personuppgifterna.

Du kan begränsa behandlingen av personuppgifterna.

Du kan få information om hur dina personuppgifter behandla och om så är fallet få en kopia på personuppgifterna.

Du kan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Du kan framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter eller intressen.

Om du vill få information om LBC Frakts behandling av dina personuppgifter har du rätt till att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig, innehålla ditt namn och personnummer, vara undertecknad och ställas till adressen som framgår på vår hemsida.

Mer information om GDPR finns att finna på Datainspektionens hemsida. https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/