Istället för maskiner som gräver fram naturgrus är grustäkten i Hynboholm nu hem för rödlistade och andra ovanliga arter som vilda bin och backsvalor. Trots att LBC Frakt har tillstånd att ta grus fram till hösten 2021 har företaget valt att långt i förväg avsluta verksamheten för att gynna djur och natur.

I Sverige är brytningen av naturgrus kraftigt reglerad och belagd med en särskild skatt. Det är för att naturgrus är en ändlig resurs som tas ur åsar, och dessa är i sin tur viktiga för grundvattnet.

– Istället för naturgrus satsar vi nu helt på bergkross-material. Till skillnad från naturgrus kan berg som är krossat i olika storlekar återanvändas gång på gång, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

För att ta hand om täkten på bästa sätt har LBC Frakt genomfört en efterbehandlingsplan i samarbete med Länsstyrelsen. Till exempel har träd av sälg och buskar av vide tillåtits växa upp för att gynna hotade arter av vildbin. Dessa blommar tidigt om våren och är en viktig näringskälla för bin, humlor och insekter.

Delar av täktens branter har ytterligare grävts ur för att locka backsvalor att häcka där. Backsvalor är sällsynta i Värmland och i Sverige är arten rödlistad som sårbar. Tidigare häckade backsvalor ofta i älvsluttningar men eftersom många svenska vattendrag är reglerade har de naturliga boplatserna försvunnit. Nu är istället sand- och grustäkter mycket viktiga för arten.

En annan betydelsefull åtgärd har varit att flytta sandmassor från täktens branter till dess botten. Det är för att stävja den invasiva arten blomsterlupin, som annars konkurrerar ut lågväxande naturligt förekommande örter, och för att skapa sandkullar med breda sydsidor. De senare erbjuder gynnsamt varma sluttningar där vilda bin och steklar kan gräva bon i sanden, och där kommer snart örter att växa som insekterna kan besöka.

– I täkten har redan påträffats intressanta insektsarter som den rödlistade fjärilen sexfläckig bastardsvärmare och det storvuxna praktbyxbiet. Säkerligen kommer åtskilliga ovanliga insekter, fåglar och växter att gynnas av de progressiva åtgärder som gjorts, och därmed förhoppningsvis också kunna öka i antal, säger Sven-Åke Berglind, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen Värmland.

Bild överst till vänster:
Den större knutguldstekeln är en vackert glänsande insekt som är ganska vanlig i sandiga miljöer och som ofta besöker tistlar.
Foto: Sven-Åke Berglind, Länsstyrelsen Värmland.

Bild underst till vänster:
Praktbyxbiet är ett vildbi med ovanligt lång päls, som samlar pollen på blommor av olika arter av fibblor. Arten gräver bon i varma sandiga marker och tycks ha gynnats av det varmare klimatet.
Foto: Sven-Åke Berglind, Länsstyrelsen Värmland.

Bild till höger:
Sexfläckig bastardsvärmare är en vacker och rödlistad fjäril som påträffats i Hynboholmstäkten. Larverna lever på bland annat käringtand som trivs i sandiga miljöer.
Foto: Sven-Åke Berglind, Länsstyrelsen Värmland.